Reza Shah Banknotes اسکناس رضاشاه (درجه 1)

 

 

بهترین خریدار و فروشنده اسکناس

بزرگترین فروشگاه تخصصی اسکناس در ایران

اسکناسهای سالم و زیر قیمت بازار را فقط از این سایت می توانید خریداری کنید.با خرید یک اسکناس از این سایت در مورد کیفیت و قیمت آن نسبت به مورد های مشابه در ایران خودتان قضاوت کنید.

------------------------------------------------------------------

 توجه توجه توجه عکس اسکناسها در این سایت کاملا بدون فتوشاپ میباشد .کوچکترین موج در اسکناس در هنگام اسکن گرفتن به دلیل انعکاس نور به صورت تیرگی دیده می شود.از این رو اصل خود اسکناس از عکس آن بسیار زیباتر است.توجه توجه توجه

---------------------------------------------

اسکناس 1000 ریال کلاهدار رضاشاه امضا فارسی سری سوم

 

 اسکناس 1000 ریال کلاهدار رضاشاه سری سوم امضا فارسی

NEW NEW NEW اسکناس: 1000 ریال سری سوم
امضا: رضا قلی امیر خسروی- عبدالحسین هژیر(فارسی)
چاپ: شرکت چاپ اسکناس آمریکا
تاریخ انتشار: 1314
این اسکناس با لقب سلطان اسکناس . طبق نظر سنجی پر خواستار ترین اسکناس در بین کلکسیونرها میباشد.این اسکناس  فوق العاده زیبا و با عظمت و با کیفیت فوق العاده و با رنگ فابریک میباشد. بسیار بسیار نایاب است و این کیفیت این اسکناس را منحصر به فرد کرده است.
کیفیت : بسیار عالی
قیمت: تماس با ما 09122386302 Iran
2386302 912 0098 موجود است
Third issue:Portrait of Reza Shah Pahlavi with cap
-------------------------------------------
 

 

اسکناس 20 ریالی سری اول  کلاه ک.چک رضاشاه


 اسکناس 20 ریالی سری اول کلاه کوچک رضاشاه

 NEW NEW NEW اسکناس: 20 ریال سری اول

امضا: دکتر کورت لیندن بلات-دکتر علی علامیر

چاپ: شرکت چاپ اسکناس آمریکا

تاریخ انتشار : 1311

کیفیت: 100٪ سالم

این اسکناس با این کیفیت بسیار نایاب میباشد

قیمت: فروخته شد

 

First issue:portrait of Reza Shah Pahlavi /full face withcap small

-----------------------------------

 
 
 

 

اسکناس 500 ریال کلاه بزرگ سری دوم رضاشاه

اسکناس 500 ریال کلاه بزرگ سری دوم رضاشاه

اسکناس: 500 ریال سری دوم کلاه بزرگ

امضا: عبدالحسین هزیر بفارسی-حسین علا(لاتین)

تاریخ انتشار: 1214

کیفیت: بسیار عالی

قیمت: فروخته شد

Second issue: Portrait of Reza Shah Pahlavi with cap in three quarter face

------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

اسکناس 500 ریال کلاه کوچک سری اول رضاشاه

اسکناس 500 ریال کلاه کوچک سری اول رضاشاه

 

 

 

NEW NEW NEWاسکناس: 500 ریال سری کلاه کوچک-سری اول

امضا:دکتر کورت لیندن بلات-دکتر علی علامیر

چاپ: شرکت چاپ اسکناس آمریکا

تاریخ انتشار: 1311

کیفیت:بسیار عالی

قیمت: فروخته شد

First issue:Portrait of Reza Shah Pahlavi،full face with cap small

------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

  

 

 

اسکناس 100 ریال کلاه بزرگ سری دوم

اسکناس 100 ریال کلاه بزرگ سری دوم رضاشاه

 اسکناس: 100 ریال سری دوم

امضا: هژیر بفارسی-علا(لاتین)

چاپ: شرکت چاپ اسکناس آمریکا

تاریخ انتشار: 1313

کیفیت: بسیار عالی

قیمت: فروخته شد

Second issue:Portrait of Reza Shah Pahlavi،with cap in three-quarter face

------------------------------------------------------------------

اسکناس 100 ریال کلاه کوچک سری اول رضاشاه

اسکناس 100 ریال کلاه کوچک سری اول رضاشاه

 

 

اسکناس: 100 ریال کلاه کوچک سری اول

امضا:دکتر کورت لیندن بلات-دکتر علی علامیر

چاپ:شرکت چاپ اسکناس آمریکا

 تاریخ انتشار:1311

کیفیت: بسیار عالی

قیمت: فروخته شد

First issue:Portrait of Reza Shah Pahlavi،full face with cap small

------------------------------------------------------------------ 

اسکناس 50 ریال سری اول کلاه کوچک رضاشاه

 

اسکناس 50 ریال کلاه کوچک سری اول رضاشاه

  اسکناس: 50 ریال سری اول کلاه کوچک

امضا: دکتر کورت لیندن بلات-دکتر علی علامیر

چاپ: شرکت چاپ اسکناس آمریکا

تاریخ انتشار: 1311

کیفیت: بسیار عالی

قیمت: فروخته شد

First issue:Portrait of Reza Shah Pahlavi،full face with cap small

------------------------------------------------------------------

اسکناس 50 ریال کلاهدار رضاشاه سری سوم امضا فارسی

اسکناس 50 ریال کلاهدار رضاشاه سری سوم امضا فارسی

 

  

 

 

 

 NEW NEW اسکناس: 50 ریال سری سوم

امضا: خسروی-هژیر(فارسی)

چاپ:شرکت چاپ اسکناس آمریکا

تاریخ انتشار: 1314

کیفیت: 100% سالم

قیمت: فروخته شد

Third issue:Portrait of Reza Shah Pahlavi،with cap

------------------------------------------------------------------

اسکناس 20 ریال کلاه دار امضا فارسی سری سوم رضاشاه

 

اسکناس 20 ریال کلاه دار امضا فارسی سری سوم رضاشاه

 

NEW NEW  NEW اسکناس :20 ریال سری سوم

امضا: رضا قلی امیر خسروی-عبدالحسین هژیر(فارسی)

چاپ: شرکت چاپ اسکناس آمریکا

تاریخ انتشار: 1314

کیفیت: 100٪ سالم

قیمت:  فروخته شد

 

Tiredissue:Portrait of Reza Shah Pahlavi with cap large size

 

 

 

 

اسکناس 5 ریال کلاهدار سری اول رضاشاه

 

اسکناس 5 ریال کلاهدار سری اول رضاشاه

 اسکناس: 5 ریال سری اول

امضا: دکتر کورت لیندن بلات-دکتر علی علامیر

چاپ: شرکت چاپ اسکناس آمریکا

تاریخ انتشار: 1311

کیفیت: بسیار عالی

قیمت: فروخته شد

First issue: Portrait of Reza Shah Pahlavi،full face with cap small

------------------------------------------------------------------


اسکناس 10 ریال کلاه کوچک سری اول رضاشاه

 

 

 

NEW NEW NEWاسکناس: 10 ریال کلاه کوچک سری اول

امضا:دکتر کورت لیندن بلات-دکتر علی علامیر

چاپ:شرکت چاپ اسکناس آمریکا

تاریخ انتشار:1311

کیفیت: 100٪ سالم

قیمت: فروخته شد

First issue:Portrait of Reza Shah Pahlavi،full face with cap

------------------------------------------------------------------

اسکناس 10 ریال کلاهدار سری سوم امضا فارسی رضاشاه

اسکناس 10 ریال کلاهدار سری سوم امضا فارسی رضاشاه

  

 

 

 

 

 

NEW NEW اسکناس: 10 ریال سری سوم

امضا: رضا قلی امیر خسروی-عبدالحسین هزیر (فارسی)

چاپ: شرکت چاپ اسکناس آمریکا

تاریخ انتشار: 1314

کیفیت: 100% سالم

قیمت:  فروخته شد

 

Third issue:Portrait of Reza Shah Pahlavi with cap

------------------------------------------------------------------

اسکناس 100 ریال سری ششم رضا شاه

اسکناس 100 ریال سری ششم رضاشاه

NEW NEW NEW اسکناس : 100 ریال سری ششم

امضا: رضا قلی امیر خسروی -عبداحسین هژیر

شماره بفرانسه و نام بانک در پشت اسکناس بفارسی

تاریخ 1317 شمسی

کیفیت: 100٪ سالم

اسکناس فقط تمیز شده - پرس نشده - تعمیر نشده

قیمت: فروخته شد

Sixth issue: Portrait of Reza Shah Pahlavi without cap

------------------------------------------

 

 

 

NEW NEW NEW اسکناس: 20 ریال سری ششم

امضا: رضا قلی امیر خسروی-عبدالحسین هژیر

شماره بفرانسه و نام بانک در پشت اسکناس بفارسی

تاریخ 1317 شمسی

کیفیت: بانکی

قیمت: فروخته شد

 

Sixth issue: Portrait of Reza Shah Pahlavi without cap

-----------------------------------------

اسکناس 500 ریال سری هشتم امضا فارسی رضاشاه

اسکناس 500 ریال سری هشتم امضا فارسی رضاشاه

 

  

 

 

  

NEW  NEW اسکناس: 500 ریال سری هشتم

امضا: خسروی-هژیر

شماره و نام بانک در پشت اسکناس هر دو بفارسی

پشت اسکناس دارای مهر بانک ملی و تاریخ 1320 بدون کادر

کیفیت: 100٪ سالم (استثنایی تو رفتگی و برجستگی اج ها با چشم قابل رویت است)  در حد بانکی

قیمت:  09122386302 Iran

2386302 912 0098 موجود است

 Eighth issue B:Portrait of Reza Shah Pahlavi without cap

 

------------------------------------------------------------------

اسکناس 1000 ریال سری ششم سربرهنه رضاشاه

اسکناس 1000 ریال سری ششم سربرهنه رضاشاه

 

 

 

 

 

 

 

NEW NEW اسکناس: 1000 ریال سری ششم

امضا: خسروی-هژیر

شماره بفرانسه و نام بانک در پشت اسکناس بفارسی

تاریخ 1317 شمسی

کیفیت:100% سالم

قیمت: تماس با ما 09122386302 Iran

2386302 912 0098 موجود است

Sixth issue: Portrait of Reza Shah Pahlavi،without cap

------------------------------------------------------------------

 

 

 

 اسکناس: 1000 ریال سری ششم بدون کلاه

امضا : رضا قلی امیر خسروی - عبدالحسین هزیر

شماره بفرانسه و نام بانک در پشت اسکناس بفارسی

تاریخ 1317 شمسی

کیفیت: 100٪ سالم

قیمت:فروخته شد

 

Sixth issue:Portrait of Reza Shah Pahlavi without cap

-----------------------------------------------------------------------------------

 

  

 

 اسکناس: 500 ریال سری ششم

امضا: رضا قلی امیر خسروی-عبدالحسین هزیر

شماره بفرانسه و نام بانک در پشت اسکناس بفارسی

تاریخ 1317 شمسی

کیفیت: 100% سالم

قیمت: فروخته شد

Sixth issue: Portrait of Reza Shah Pahlavi without cap

------------------------------------------------------------------

  

 

 

 بهترین خریدار و فروشنده اسکناس

بزرگ ترین فروشگاه تخصصی اسکناس در ایران

اسکناسهای سالم و زیر قیمت بازار را فقط از این سایت می توانید خریداری کنید.با خرید یک اسکناس از این سایت در مورد کیفیت و قیمت آن نسبت به مورد های مشابه در ایران خودتان قضاوت کنید.

------------------------------------------------------------------

شما می توانید جهت سفارش اسکناسهای مورد نظر خود یا فروش اسکناسهایتان با بالاترین قیمت با ما تماس (09122386302) گرفته یا پیغام بگذارید(برای کذاشتن پیغام به قسمت تماس با ما مراجعه کنید.)

با تشکر مدیریت سایت اسکناس ایرانی