Reza Shah Banknotes اسکناس رضاشاه (درجه 1)

 

 

بهترین خریدار و فروشنده اسکناس

بزرگترین فروشگاه تخصصی اسکناس در ایران

اسکناسهای سالم و زیر قیمت بازار را فقط از این سایت می توانید خریداری کنید.با خرید یک اسکناس از این سایت در مورد کیفیت و قیمت آن نسبت به مورد های مشابه در ایران خودتان قضاوت کنید.

------------------------------------------------------------------

 توجه توجه توجه عکس اسکناسها در این سایت کاملا بدون فتوشاپ میباشد .کوچکترین موج در اسکناس در هنگام اسکن گرفتن به دلیل انعکاس نور به صورت تیرگی دیده می شود.از این رو اصل خود اسکناس از عکس آن بسیار زیباتر است.توجه توجه توجه

---------------------------------------------

1000 ریال کلاهدار امضا لاتین سری دوم رضاشاه .صد تومان کلاهدار

اسکناس 1000 ریال کلاه دار امضا لاتین سری دوم رضاشاه.صد تومان کلاه دار

NEW NEW NEW اسکناس:1000 ریال سری دوم

امضا: عبدالحسین هزیر بفارسی-حسین علا(لاتین)

چاپ: شرکت چاپ اسکناس آمریکا

تاریخ انتشار: 1314

کیفیت: بسیار عالی

1000 ریالی های کلاه دار سری دومی که بالای آن تاریخ خورده باشد بسیار نایاب است.

1000 ریال کلاه دار پرخواستار ترین اسکناس بین کلکسیونرهای رضا خان از جهت زیبایی بزرگی و عظمت چه در زمان حال و چه در زمان خودش طبق نظر سنجی میباشد.و اسکناس مورد علاقه ی اینجانب در بین کل اسکناسهای ایران است.

قیمت: تماس با ما 09122386302 Iran

2386302 912 0098 موجود است

Second issue:Portrait of Reza Shah Pahlavi /with cap in three-quarter face

------------------------------------------------------------------

اسکناس 20 ریال کلاهدار رضاشاه سری سوم امضا فارسی

اسکناس 20 ریال کلاهدار رضاشاه سری سوم امضا فارسی

 

 

NEW NEW NEW اسکناس: 20 ریال سری سوم کلاه بزرگ

امضا: رضا قلی امیر خسروی - عبدالحسین هزیر(فارسی)
 
چاپ: شرکت چاپ اسکناس آمریکا
 
تاریخ انتشار: 1314
     
کیفیت: 100٪ سالم
 
قیمت: تماس با 09122386302 Iran
2386302 912 0098 موجود است
 
Third issue:Portrait of Reza Shah Pahlavi with cap
 
-----------------------------------------------------------------------------------
 
 

 

اسکناس 500 ریال کلاه بزرگ سری دوم رضاشاه

اسکناس 500 ریال کلاه بزرگ سری دوم رضاشاه

اسکناس: 500 ریال سری دوم کلاه بزرگ

امضا: عبدالحسین هزیر بفارسی-حسین علا(لاتین)

تاریخ انتشار: 1214

کیفیت: بسیار عالی

قیمت: فروخته شد

Second issue: Portrait of Reza Shah Pahlavi with cap in three quarter face

------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

اسکناس 500 ریال کلاه کوچک سری اول رضاشاه

اسکناس 500 ریال کلاه کوچک سری اول رضاشاه

 

 

 

NEW NEW NEWاسکناس: 500 ریال سری کلاه کوچک-سری اول

امضا:دکتر کورت لیندن بلات-دکتر علی علامیر

چاپ: شرکت چاپ اسکناس آمریکا

تاریخ انتشار: 1311

کیفیت:بسیار عالی

قیمت: فروخته شد

First issue:Portrait of Reza Shah Pahlavi،full face with cap small

------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

  

 

 

اسکناس 100 ریال کلاه بزرگ سری دوم

اسکناس 100 ریال کلاه بزرگ سری دوم رضاشاه

 اسکناس: 100 ریال سری دوم

امضا: هژیر بفارسی-علا(لاتین)

چاپ: شرکت چاپ اسکناس آمریکا

تاریخ انتشار: 1313

کیفیت: بسیار عالی

قیمت: فروخته شد

Second issue:Portrait of Reza Shah Pahlavi،with cap in three-quarter face

------------------------------------------------------------------

اسکناس 100 ریال کلاه کوچک سری اول رضاشاه

اسکناس 100 ریال کلاه کوچک سری اول رضاشاه

 

 

اسکناس: 100 ریال کلاه کوچک سری اول

امضا:دکتر کورت لیندن بلات-دکتر علی علامیر

چاپ:شرکت چاپ اسکناس آمریکا

 تاریخ انتشار:1311

کیفیت: بسیار عالی

قیمت: فروخته شد

First issue:Portrait of Reza Shah Pahlavi،full face with cap small

------------------------------------------------------------------ 

اسکناس 50 ریال سری اول کلاه کوچک رضاشاه

 

اسکناس 50 ریال کلاه کوچک سری اول رضاشاه

  اسکناس: 50 ریال سری اول کلاه کوچک

امضا: دکتر کورت لیندن بلات-دکتر علی علامیر

چاپ: شرکت چاپ اسکناس آمریکا

تاریخ انتشار: 1311

کیفیت: بسیار عالی

قیمت: فروخته شد

First issue:Portrait of Reza Shah Pahlavi،full face with cap small

------------------------------------------------------------------

اسکناس 50 ریال کلاهدار رضاشاه سری سوم امضا فارسی

اسکناس 50 ریال کلاهدار رضاشاه سری سوم امضا فارسی

 

  

 

 

 

 NEW NEW اسکناس: 50 ریال سری سوم

امضا: خسروی-هژیر(فارسی)

چاپ:شرکت چاپ اسکناس آمریکا

تاریخ انتشار: 1314

کیفیت: 100% سالم

قیمت: فروخته شد

Third issue:Portrait of Reza Shah Pahlavi،with cap

------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

اسکناس 5 ریال کلاهدار سری اول رضاشاه

 

اسکناس 5 ریال کلاهدار سری اول رضاشاه

 اسکناس: 5 ریال سری اول

امضا: دکتر کورت لیندن بلات-دکتر علی علامیر

چاپ: شرکت چاپ اسکناس آمریکا

تاریخ انتشار: 1311

کیفیت: بسیار عالی

قیمت: فروخته شد

First issue: Portrait of Reza Shah Pahlavi،full face with cap small

------------------------------------------------------------------


اسکناس 10 ریال کلاه کوچک سری اول رضاشاه

 

 

 

NEW NEW NEWاسکناس: 10 ریال کلاه کوچک سری اول

امضا:دکتر کورت لیندن بلات-دکتر علی علامیر

چاپ:شرکت چاپ اسکناس آمریکا

تاریخ انتشار:1311

کیفیت: 100٪ سالم

قیمت: فروخته شد

First issue:Portrait of Reza Shah Pahlavi،full face with cap

------------------------------------------------------------------

  

 

 

 

اسکناس 10 ریال کلاه بزرگ رضا شاه سری سوم امضا فارسی

 

اسکناس 10 ریال کلاه بزرگ رضاشاه سری سوم امضا فارسی

NEW NEW اسکناس: 10 ریال سری سوم

امضا: رضا قلی امیر خسروی-عبدالحسین هزیر (فارسی)

چاپ: شرکت چاپ اسکناس آمریکا

تاریخ انتشار: 1314

کیفیت: 100% سالم

قیمت: تماس با ما 09122386302 Iran

2386302 912 0098 موجود است

Third issue:Portrait of Reza Shah Pahlavi with cap

------------------------------------------------------------------

  

 

 

اسکناس 500 ریال سریرهنه رضاشاه شماره فارسی مهر 1320 سری هشتم

 

 

  

NEW  NEW اسکناس: 500 ریال سری هشتم

امضا: خسروی-هژیر

شماره و نام بانک در پشت اسکناس هر دو بفارسی

پشت اسکناس دارای مهر بانک ملی و تاریخ 1320 بدون کادر

کیفیت: 100٪ سالم

قیمت: فروخته شد

 Eighth issue B:Portrait of Reza Shah Pahlavi without cap

 

------------------------------------------------------------------

 

اسکناس 1000 ریال سری ششم شماره لاتین رضاشاه

 

 

 

 

 

NEW NEW اسکناس: 1000 ریال سری ششم

امضا: خسروی-هژیر

شماره بفرانسه و نام بانک در پشت اسکناس بفارسی

تاریخ 1317 شمسی

کیفیت:100% سالم

قیمت: فروخته شد

 

Sixth issue: Portrait of Reza Shah Pahlavi،without cap

------------------------------------------------------------------

اسکناس 1000 ریال سربرهنه سری ششم رضاشاه شماره لاتین

اسکناس 1000 ریال سربرهنه سری ششم رضاشاه شماره لاتین

NEW NEW NEW اسکناس: 1000 ریال سری ششم بدون کلاه

امضا : رضا قلی امیر خسروی - عبدالحسین هزیر

شماره بفرانسه و نام بانک در پشت اسکناس بفارسی

تاریخ 1317 شمسی

کیفیت: 100٪ سالم

با این کیفیت بسیار بسیار کمیاب 

قیمت: تماس با ما 09122386302 Iran

2386302 912 0098 موجود است

Sixth issue:Portrait of Reza Shah Pahlavi without cap

-----------------------------------------------------------------------------------

اسکناس 500 ریال سربرهننه سری هشتم رضاشاه شماره فارسی

اسکناس 500 ریال سربرهنه سری هشتم  رضاشاه شماره فارسی

NEW NEW NEW  اسکناس: 500 ریال سری هشتم بدون کلاه

امضا: رضا قلی امیر خسروی -عبدالحسین هزیر

شماره و نام بانک در پشت اسکناس هر دو بفارسی

کیفیت: 100٪ سالم

با این کیفیت بسیار بسیار کمیاب

قیمت : تماس با ما 09122386302 Iran

2386302 912 0098 موجود است

Eighth issue: Portrait of Reza Shah Pahlavi without cap

--------------------------------------------------------------

 

اسکناس 500 ریال سربرهنه سری ششم رضاشاه

اسکناس 500 ریال سربرهنه سری ششم رضاشاه

NEW NEW اسکناس: 500 ریال سری ششم

امضا: رضا قلی امیر خسروی-عبدالحسین هزیر

شماره بفرانسه و نام بانک در پشت اسکناس بفارسی

تاریخ 1317 شمسی

کیفیت: 100% سالم

قیمت: تماس با ما 09122386302 Iran

2386302 912 0098 موجود است

اسکناسهای 1000 ریال و 500 ریال با کیفیت 100٪ سالم سربرهنه رضاشاه با پرش و افزایش قیمت بسیار زیاد مواجه خواهد شد به زودی. زیرا این دو اسکناس باید نسبت منطقی با اسکناسهای 1000 ریال و 500 ریال کلاهدار 100٪ سالم داشته باشند. اما اکنون 1000 ریال و 500 ریال کلاهدار 100٪ سالم افزایش بسیار زیاد داشته اند و 1000 ریال و 500 ریال سربرهنه 100٪ سالم از قیمت جا مانده اند که به زودی خود را خواهند رساند. که نسبت استاندارد حفظ شود.

اکنون بهترین سرمایه گذاری در اسکناسهای ایران هستند.

Sixth issue: Portrait of Reza Shah Pahlavi without cap

------------------------------------------------------------------

  

 

 

 بهترین خریدار و فروشنده اسکناس

بزرگ ترین فروشگاه تخصصی اسکناس در ایران

اسکناسهای سالم و زیر قیمت بازار را فقط از این سایت می توانید خریداری کنید.با خرید یک اسکناس از این سایت در مورد کیفیت و قیمت آن نسبت به مورد های مشابه در ایران خودتان قضاوت کنید.

------------------------------------------------------------------

شما می توانید جهت سفارش اسکناسهای مورد نظر خود یا فروش اسکناسهایتان با بالاترین قیمت با ما تماس (09122386302) گرفته یا پیغام بگذارید(برای کذاشتن پیغام به قسمت تماس با ما مراجعه کنید.)

با تشکر مدیریت سایت اسکناس ایرانی