Mohammad Reza Shah Banknotes اسکناس محمدرضاشاه (درجه 1)

 

 

 بهترین خریدار و فروشنده اسکناس

بزرگ ترین فروشگاه تخصصی اسکناس در ایران

اسکناسهای سالم و زیر قیمت بازار را فقط از این سایت می توانید خریداری کنید.با خرید یک اسکناس از این سایت در مورد کیفیت و قیمت آن نسبت به مورد های مشابه در ایران خودتان قضاوت کنید.

------------------------------------------------------------------

توجه توجه توجه عکس اسکناسها در این سایت کاملا بدون فتوشاپ میباشد. کوچکترین موج در اسکناس در هنگام اسکن گرفتن به دلیل انعکاس نور به صورت تیرگی دیده می شود.از این رو اصل خود اسکناس از عکس آن بسیار زیباتر است.توجه توجه توجه

----------------------------------------------

 

 

 

NEW NEW NEW اسکناس : 50 ریال سری دوم

امضا: ابوالحسن ابتهاج- علی بامداد

تاریخ انتشار 1325 شمسی

چاپ: چاپخانه هاریسون(انگلستان)

کیفیت: 100٪ سالم

بدون تعمیر- فقط تمیز شده

قیمت: فروخته شد

Second series: Same as previous design with portrait of Mohammad Reza Pahlavi

--------------------------------------------

 


 

اسکناس 100 ریال بنفش سری دوم محمد رضاشاه

اسکناس 100 ریال بنفش سری دوم محمد رضاشاه

 

NEW NEW NEW اسکناس: 100 ریال سری دوم

امضا: ابوالحسن ابتهاج-علی بامداد

تاریخ انتشار: 1325 شمسی

چاپ: چاپخانه هاریسون ( انگلستان)

کیفیت: a UNC

اسکناس فوق با این کیفیت بسیار کمیاب میباشد

قیمت: فروخته شد

Second Series:Same as Portrait af Mohammad Reza Pahlavi

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 

 

اسکناس 1000 ریال سری اول محمد رضا شاه .1000 ریال سری دوم محمد رضاشاه

 

اسکناس 1000 ریال سری اول محمدرضاشاه.اسکناس 1000 ریال سری دوم

 

 

 

 

  اسکناس: 1000 ریال سری دوم

امضا: ابتهاج-بامداد

تاریخ انتشار: 1325 شمسی

چاپ: چاپخانه هاریسون(انگلستان)

کیفیت: بسیار عالی

قیمت: فروخته شد

Second series:Same as Previous design with Portrait of Mohammad Reza Pahlavi

------------------------------------------------------------------

 

 

 

  

اسکناس: 500 ریال سری دوم

امضا: ابتهاج-بامداد

تاریخ انتشار: 1325 شمسی

چاپ: چاپخانه هاریسون(انگلستان)

کیفیت: 100% سالم

قیمت: فروخته شد

Second series:same as previous design with portrait of Mohammad Reza Pahlavi

------------------------------------------------------------------

 

 

 

اسکناس 5000 ریال آموزگار سمیعی -5000 ریال پاکستان محمد رضاشاه

 

اسکناس: 5000 ریال سری ششم

بسیار بسیار کمیاب و بسیار بسیار پر خواستار

امضا: آموزگار-سمیعی

عبارت بانک مرکزی ایران برنگ قرمز

قیمت: فروخته شد

Sixth series:Portrait of Mohammad Reza Pahlavi

------------------------------------------------------------------

اسکناس 5000 ریال آموزگار-جهانشاهی سری یازدهم یا 500 تومان جهانشاهی یادبود جشنهای 2500 ساله شاهنشاهی محمدرضاشاه

اسکناس 5000 ریال آموزگار- جهانشاهی سری یازدهم یا 500 تومان جهانشاهی یادبود جشنهای 2500 ساله شاهنشاهی

 

 

 

  اسکناس: 5000 ریال سری یازدهم

امضا: آموزگار-جهانشاهی

یادبود جشنهای 2500 ساله شاهنشاهی

کیفیت: بسیار عالی

قیمت: فروخته شد

Eighth series:Portrait of Mohammad Reza Pahlavi

------------------------------------------------------------------

 

 

  

 

اسکناس 10000 ریال آموزگار - سمیعی سری نهم محمدرضاشاه

 

اسکناس: 10000 ریال سری نهم

امضا: آموزگار-سمیعی

عبارت "بانک مرکزی ایران" با حاشیه سفید

کیفیت: بسیار عالی

(اولین 1000 تومانی پهلوی ،کمیاب ولی با این کیفیت بسیار بسیار کمیاب می باشد)

قیمت: فروخته شد

Ninth series:Portrait of Mohammad Reza Pahlavi

------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

اسکناس جفت 5 ریال سری اول

 

 

اسکناس: جفت 5 ریال سری اول

امضا:ابتهاج-بامداد

تاریخ انتشار:1323 شمسی

چاپ:چاپخانه هاریسون(انگلستان)

کیفیت:سوپر بانکی(UNC)

قیمت: فروخته شد

 

 First series:same as Previous designs with portrait of Mohammad Reza Pahlavi

------------------------------------------------------------------

اسکناس جفت 10 ریال سری اول

اسکناس:جفت 10 ریال سری اول

امضا:ابتهاج-بامداد

تاریخ انتشار:1323 شمسی

چاپ:چاپخانه هاریسون (انگلستان)

کیفیت:سوپر بانکی(UNC)

قیمت:فروخته شد

 

First series:same as previous designs with portrait of Mohammad Reza Pahlavi

------------------------------------------------------------------

اسکناس جفت 10 ریال سری سوم محمد رضاشاه

NEW NEW اسکناس: جفت 10 ریال سری سوم

امضا:ابتهاج - بامداد

تاریخ انتشار:1327 و 1330 شمسی

کیفیت: سوپر بانکی(UNC)

قیمت:  فروخته شد

Third series:Portrait of Mohammad Reza Pahlavi

------------------------------------------------------------------

اسکناس جفت 20 ریال سری سوم محمدرضاشاه

اسکناس: جفت 20 ریال سری سوم

امضا: ابتهاج-بامداد

تاریخ انتشار: 1327 و 1330 شمسی

کیفیت: سوپر بانکی(UNC)

قیمت:  فروخته شد

Third series:Portrait of Mohammad Reza Pahlavi

------------------------------------------------------------------

اسکناس 50 ریال سری سوم محمدرضاشاه

اسکناس: 50 ریال سری سوم

امضا:ابتهاج-بامداد

تاریخ انتشار: 1327 و 1330 شمسی

کیفیت: سوپر بانکی(UNC)

قیمت: فروخته شد

Third series:Portrait of Mohammad Reza Pahlavi

------------------------------------------------------------------

اسکناس جفت 100 ریال سری سوم محمد رضاشاه

 NEW NEW NEW اسکناس جفت 100 ریال سری سوم

امضا: ابتهاج - بامداد

تاریخ انتشار: 1327 و 1330 شمسی

کیفیت: سوپر بانکی (UNC)

قیمت: فروخته شد

Third series:Portrait of Mohammad Reza Pahlavi

------------------------------------------------------------------

اسکناس جفت 200 ریال سری سوم محمد رضاشاه

اسکناس: جفت 200 ریال سری سوم

امضا:ابتهاج-بامداد

تاریخ انتشار:1327 و 1330 شمسی

کیفیت:سوپر بانکی(UNC)

قیمت:  فروخته شد

 

Third series:Portrait of Mohammad Reza Pahlavi

------------------------------------------------------------------

اسکناس جفت 10 ریال سری چهارم محمد رضاشاه

اسکناس :جفت 10 ریال سری چهارم

امضا: زند-رضوی

تاریخ انتشار: 1330 شمسی

کیفیت: سوپر بانکی (UNC)

قیمت:  فروخته شد

 

Fourth series:Portrait of Mohammad Reza Pahlavi

------------------------------------------------------------------

اسکناس جفت 20 ریال سری چهارم محمد رضاشاه

 اسکناس: جفت 20 ریال سری چهارم

امضا: زند - رضوی

تاریخ انتشار: 1330 شمسی

کیفیت: سوپر بانکی(UNC)

قیمت:  فروخته شد

Fourth series: Portrait of Mohammad Reza Pahlavi

------------------------------------------------------------------

اسکناس جفت 50 ریال سری چهارم محمدرضاشاه

NEW NEW NEW اسکناس:جفت 50 ریال سری چهارم

امضا:زند-وارسته

تاریخ انتشار:1330 شمسی

کیفیت:سوپر بانکی(UNC)

قیمت: فروخته شد

Fourth series:Portrait of Mohammad Reza Pahlavi

------------------------------------------------------------------

اسکناس جفت 100 ریال سری چهارم محمد رضاشاه

اسکناس: جفت 100 ریال سری چهارم

امضا: زند - وارسته

تاریخ انتشار: 1330 شمسی

کیفیت: سوپر بانکی(UNC)

قیمت: فروخته شد

 

Fourth series:Portrait of Mohammad Reza Pahlavi

------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

اسکناس جفت 10 ریال سری پنجم محمد رضاشاه

 

اسکناس: جفت 10 ریال سری پنجم

امضا: ناصر - امامی

تاریخ انتشار: 1332 شمسی

کیفیت: سوپر بانکی(UNC)

قیمت:  فروخته شد

 

Fifth series :Portrait of Mohammad Reza Pahlavi

------------------------------------------------------------------

اسکناس جفت 20 ریال سری پنجم محمد رضاشاه

اسکناس: جفت 20 ریال سری پنجم

امضا: ناصر - امامی

تاریخ انتشار: 1332 شمسی

کیفیت: سوپر بانکی(UNC)

قیمت:   فروخته شد

 

Fifth series:Portrait of Mohammad Reza Pahlavi

------------------------------------------------------------------

 

اسکناس جفت 10 ریال سری ششم محمد رضاشاه

 اسکناس: جفت 10 ریال سری ششم

امضا: ناصر - امامی

تاریخ انتشار: 1333 شمسی

کیفیت: سوپر بانکی(UNC)

قیمت: فروخته شد

 

Sixth series:Portrait of Mohammad Reza Pahlavi

------------------------------------------------------------------

اسکناس جفت 20 ریال سری ششم محمد رضاشاه

اسکناس: جفت 20 ریال سری ششم

امضا: ناصر - امامی

تاریخ انتشار: 1333 شمسی

کیفیت: سوپر بانکی(UNC)

قیمت:  فروخته شد

 

Sixth series:Portrait of Mohammad Reza Pahlavi

------------------------------------------------------------------

اسکناس جفت 50 ریال سری ششم محمدرضاشاه

اسکناس: جفت 50 ریال سری ششم

امضا: ناصر-امامی

تاریخ انتشار: 1333 شمسی

کیفیت: سوپر بانکی(UNC)

قیمت: فروخته شد

 

Sixth series: Portrait of Mohammad Reza Pahlavi

------------------------------------------------------------------

اسکناس جفت 100 ریال سری ششم محمدرضاشاه پهلوی

اسکناس: جفت 100 ریال سری ششم

امضا:ناصر-امامی

تاریخ انتشار: 1333 شمسی

کیفیت:سوپر بانکی(UNC)

قیمت:   فروخته شد

 

Sixth series:Portrait of Mohammad Reza Pahlavi

------------------------------------------------------------------

اسکناس جفت 10 ریال سری هفتم محمدرضاشاه

اسکناس: جفت 10 ریال سری هفتم

امضا:کاشانی-ویشکایی

تاریخ انتشار: 1337 شمسی

کیفیت: سوپر بانکی(UNC)

قیمت: فروخته شد

 

Seventh series:Portrait of Mohammad Reza Pahlavi

------------------------------------------------------------------

اسکناس جفت 20 ریال سری هفتم محمد رضاشاه

اسکناس: جفت 20 ریال سری هفتم

امضا:کاشانی-ویشکایی

تاریخ انتشار:1337 شمسی

کیفیت: سوپر بانکی(UNC)

قیمت: فروخته شد

 

Seventh series:Portrait of Mohammad Reza Pahlavi

------------------------------------------------------------------

اسکناس جفت 200 ریال سری هفتم محمدرضاشاه

اسکناس: جفت 200 ریال سری هفتم

امضا: کاشانی-ویشکایی

تاریخ انتشار: 1337 شمسی

کیفیت: سوپر بانکی(UNC)

قیمت: فروخته شد

 

Seventh series: Portrait of Mohammad Reza Pahlavi

------------------------------------------------------------------

اسکناس جفت 10 ریال شماره قرمز سری اول

 

اسکناس:جفت 10 ریال شماره قرمز سری اول

امضا:شعاعی-کاشانی

تاریخ انتشار:1340 شمسی

کیفیت: سوپر بانکی(UNC)

قیمت:  فروخته شد

 

First series:Portrait of Mohammad Reza Pahlavi

-----------------------------------------------------------------------------

اسکناس جفت 20 ریال سری اول محمدرضاشاه

اسکناس: جفت 20 ریال سری اول

امضا: شعاعی-کاشانی

تاریخ انتشار:1340 شمسی

کیفیت: سوپر بانکی(UNC)

قیمت: فروخته شد

 

First series:Portrait of Mohammad Reza Pahlavi

------------------------------------------------------------------ 

اسکناس جفت 50 ریال سری دوم بانک مرکزی ایران محمدرضاشاه

NEW NEWNEWاسکناس: جفت 50 ریال سری دوم

امضا: بهنیا-پور همایون

تاریخ انتشار: 1341 شمسی

کیفیت: سوپر بانکی(UNC)

قیمت:  فروخته شد

 

----------------------------------------------------------

 

اسکناس جفت 100 ریال سری سوم

 

اسکناس:جفت 100 ریال سری سوم

امضا:بهنیا-سمیعی

تاریخ انتشار:1342 شمسی

کیفیت:سوپر بانکی(UNC)

قیمت:  فروخته شد

 

Third series:Portrait of Mohammad Reza Pahlavi

------------------------------------------------------------------

اسکناس 200 ریال سری چهارم محمدرضاشاه

NEW اسکناس:جفت 200 ریال سری چهارم

امضا: بهنیا-سمیعی

کیفیت: سوپر بانکی(UNC)

قیمت:   فروخته شد

 

Fourth series:Portrait of Mohammad Reza Pahlavi

------------------------------------------------------------------

اسکناس 200 ریال سری ششم محمدرضاشاه

 اسکناس: جفت 200 ریال سری ششم

امضا: آموزگار-سمیعی

عبارت (بانک مرکزی ایران) برنگ قرمز

کیفیت: سوپر بانکی(UNC)

قیمت:  فروخته شد

 

Sixth series:Portrait of Mohammad Reza Pahlavi

------------------------------------------------------------------

اسکناس جفت 50 ریال سری پنجم

اسکناس:جفت 50 ریال سری پنجم

امضا:هویدا-سمیعی

کیفیت:سوپر بانکی(UNC)

قیمت:   فروخته شد

 

Fifth series:Portrait of Mohammad Reza Pahlavi

------------------------------------------------------------------

  

 

 

اسکناس جفت  500 ریال سری یازدهم محمدرضاشاه

 

اسکناس: جفت 500 ریال سری یازدهم

امضا: آموزگار-جهانشاهی

یادبود جشنهای 2500 ساله شاهنشاهی

کیفیت:سوپر بانکی(UNC)

قیمت: فروخته شد

Eleventh series:Portrait of Mohammad Reza Pahlavi

------------------------------------------------------------------

اسکناس جفت 1000 ریال سری یازدهم محمدرضاشاه

اسکناس: جفت 1000 ریال سری یازدهم

امضا: آموزگار-جهانشاهی

یادبود جشنهای 2500 ساله شاهنشاهی

کیفیت: سوپر بانکی(UNC)

قیمت: فروخته شد

 

Eleventh series:Portrait of Mohammad Reza Pahlavi

------------------------------------------------------------------

اسکناس 5 جفت پشت سر هم 500 ریال سری سیزدهم محمدرضاشاه

اسکناس: 5 جفت پشت سر هم سری سیزدهم

امضا: انصاری- مهران

کیفیت:سوپر بانکی(UNC)

قیمت هر جفت:  فروخته شد

 

Thirteenth series:Portrait of Mohammad Reza Pahlavi

------------------------------------------------------------------

  

اسکناس جفت 5000 هزار ریال سری سیزدهم محمدرضاشاه

 

اسکناس: جفت 5000 ریال سری سیزدهم

امضا: انصاری-مهران

کیفیت: سوپر بانکی(UNC)

قیمت:  فروخته شد

Thirteenth series:Portrait of Mohammad Reza Pahlavi

------------------------------------------------------------------

اسکناس 10000 ریال انصاری-مهران سری سیزدهم محمدرضاشاه

 

 اسکناس: 10000 ریال سری سیزدهم

امضا:انصاری- مهران

کیفیت: سوپر بانکی(UNC)

قیمت:  فروخته شد

Thirteenth Series:Portrait of Mohammad Reza Pahlavi

------------------------------------------------------------------

اسکناس 1000 ریال سری چهاردهم محمدرضاشاه

 اسکناس: جفت 1000 ریال سری چهاردهم

امضا: یگانه-مهران

کیفیت: سوپر بانکی(UNC)

قیمت:  فروخته شد

Fourteenth series:Portrait of Mohammad Reza Pahlavi

------------------------------------------------------------------

 

شما میتوانید جهت سفارش اسکناسهای مورد نظر خود یا فروش اسکناسهایتان با بالاترین قیمت با ما تماس (09122386302 ) گرفته یا پیغام بگذارید(برای گذاشتن پیغام به قسمت تماس با ما مراجعه کنید.) با تشکر مدیریت سایت اسکناس ایرانی

 

 

 بهترین خریدار و فروشنده اسکناس

بزرگ ترین فروشگاه تخصصی اسکناس در ایران

اسکناسهای سالم و زیر قیمت بازار را فقط از این سایت می توانید خریداری کنید.با خرید یک اسکناس از این سایت در مورد کیفیت و قیمت آن نسبت به مورد های مشابه در ایران خودتان قضاوت کنید.